O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Evidenca delovnega časa po novem (ZEPDSV-A)

Evidenca delovnega časa po novem (ZEPDSV-A) in nova aplikacija mDan

Delodajalce na področju evidence delovnega časa od 20.11.2023 čaka nekaj sprememb, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Delodajalec bo moral po novem v EDČ za posameznega delavca vpisovati:
 • podatke o številu ur;
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa;
 • opravljene ure v času nadurnega dela;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestila place iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestila place v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila;
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače;
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa;
 • čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela;
 • izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom;
 • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditvedelovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo);
 • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času;
 • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.
Vodenje elektronskih evidenc delovnega časa ni obvezno, še naprej se evidence lahko vodi “ročno”. Novela zakona delodajalcu dodatno nalaga obveznost pisne seznanitve delavca o podatkih iz evidence delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Pisno obvestilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti.

Aktivno delamo na novem produktu mDan. To bo produkt za elektronsko evidentiranje delovnega časa. Delovala bo kot mobilna aplikacija, kot spletna aplikacija in omogočala tudi evidentiranje preko NFC nalepke. Admin uporabnik bo v okviru spletne aplikacije določal pravice posameznim delavcem, urejal skupine delavcev, korigiral manjkajoče ali napačne prijave ter elektronske prijave koristil za nadzor nad urami dela. Aplikacija bo imela tudi možnost neposredne priprave in izvoza podatkov za obračun Plač.

Produkt bo prvič predstavljen na konferenci Seyforum 2023 v Portorožu. Takrat bo znana cenovna politika in več podrobnosti. Za prehodno obdobje od uveljavitve novele ZEPDSV-A in do produkcijske verzije aplikacije mDan, predlagamo evidentiranje s pomočjo excel tabele. Vsem zainteresiranim uporabnikom bomo z veseljem predstavili novo aplikacijo, a bo le-ta skoraj sigurno na voljo z nekaj zamika napram sprejeti noveli.
10.11.2023 14:23

natisni | na vrh